Polityka prywatności

Motortest® Anna Szadkowska dba o prywatność użytkowników. W związku z tym nasza firma przyjęła Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania informacji użytkowników.

 

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z Motortest Anna Szadkowska lub podmiotem stowarzyszonym Motortest. Motortest Anna Szadkowska i podmioty stowarzyszone Motortest mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam Motortest. Podawanie wymaganych przez Motortest danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Motortest dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Motortest może zbierać oraz potencjalne sposoby korzystania z tych danych:

Dane osobowe zbierane przez Motortest

 •   Gdy Użytkownik wysyła formularz z zapytaniem o ofertę, nabywa produkt, kontaktuje się z Motortest lub bierze udział w ankiecie online, Motortest może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje o preferowanej formie kontaktu.

Korzystanie przez Motortest z danych osobowych Użytkownika

 •   Zebrane dane osobowe umożliwiają Motortest informowanie Użytkownika o najnowszych produktach naszej firmy, przypomnienia o zbliżających się wydarzeniach. Użytkownik, którzy nie chce otrzymywać od Motortest informacji pocztą e-mail, może z nich w każdej chwili zrezygnować, wysyłając wiadomość pod adres recepcja@motortest.com.pl.
 •   Motortest korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi i udoskonalania produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom.
 •   Motortest może korzystać z danych osobowych Użytkownika, w tym z daty urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Na przykład Motortest może skorzystać z daty urodzenia w celu określenia wieku posiadacza samochodu Hyundai.
 •   Dane osobowe Użytkownika mogą służyć Motortest do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów, zmian postanowień umów lub zasad Motortest. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z Motortest, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania.
 •   Motortest może również korzystać z danych osobowych do własnych celów takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu doskonalenie produktów i usług Motortest oraz poprawę komunikacji z klientami.
 •   Jeśli Użytkownik przystępuje do konkursu lub korzysta z podobnej promocji, Motortest może korzystać z podanych informacji do administrowania tymi programami.

Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowymi

Motortest zbiera również dane w formie nieumożliwiającej bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Motortest może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby z nich korzystania:

 •   Motortest może zbierać dane takie jak język, kod pocztowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Motortest jest używany. Dane te pozwalają Motortest lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić swoje produkty, usługi i reklamy.
 •   Motortest może zbierać informacje dotyczące działań klientów w witrynie Motortest. Po agregacji informacje te pomagają Motortest kierować do klientów bardziej przydatny przekaz i pokazują, które części witryny oraz które produkty i usługi Motortest cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.
 •   Motortest może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy trafności wyników zwracanych w usługach Motortest. Z wyjątkiem nielicznych przypadków mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP Użytkownika.
 •   Za wyraźną zgodą Użytkownika Motortest może zbierać dane o tym, jak Użytkownik korzysta ze swoich urządzeń i aplikacji, aby pomóc programistom ulepszać te aplikacje.

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach, usługach internetowych, wiadomościach e-mail i reklamach Motortest mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają Motortest lepiej rozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Motortest za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, dla potrzeb niniejszych Zasad ochrony prywatności Motortest traktuje takie powiązane dane jako dane osobowe.

Usługodawcy

Motortest udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami Motortest oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe Użytkownika i mogą znajdować się na całym obszarze prowadzenia działalności przez Motortest.

Inne podmioty

Motortest może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub innego kraju. Motortest może również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto Motortest może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Motortest lub dla ochrony działalności Motortest lub innych użytkowników Motortest. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zbierane przez Motortest mogą zostać przekazane przez Motortest odpowiedniej osobie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Motortest bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. W ramach świadczonych przez Motortest usług online, m.in. Kalkulator zamówienia. Do przechowywania takich danych osobowych Motortest stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem znajdujące się w fizycznie zabezpieczonych pomieszczeniach.

Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów i usług lub aplikacji Motortest lub publikowania wpisów na stronie Motortest, i w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych Użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail podane na profilu Facebook są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Integralność i okres przechowywania danych osobowych

Motortest ułatwia Użytkownikowi zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności ich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Motortest, a także w celu złożenia zażalenia dotyczącego potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności, należy skontaktować się z Motortest. W każdej chwili możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 868 01 21.

Wszystkie zgłoszenia są badane, a odpowiedzi są w stosownych przypadkach wysyłane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może przekazać zażalenie na adres recepcja@motortest.com.pl

Motortest może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie Motortest pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz zaktualizowana wersja Zasad ochrony prywatności.

Motortest Anna Szadkowska, ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa

10.02.2017